Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Na Cô Sa

Huổi Thủng 1 - Na Cô Sa, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcsnacosa@edu.viettel.vn